Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

22.09.2021 / Razpisi

Moja skupnost - sodelujem!

Deli na FBNatisni

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani. V občini Brežice bo v letih 2022 in 2023 namenjenih za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja, predvidoma 200.000 EUR. Skupno bo lahko tako realiziranih okoli 15 projektov, odvisno od ocenjene vrednosti posameznega. Predloge za projekte bodo oblikovali občanke in občani. Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine bo preučila Komisija za vloge in pobude občanov, dokončni projektni predlogi pa bodo podani na glasovanje občankam in občanom. Projektni predlogi, ki bodo prejeli najvišje število glasov, bodo umeščeni v proračuna občine za leti 2022 in 2023. Projekte Občina zbira od 22. 9. do 22. 10. 2021, glasovanje pa bo potekalo od 8. 11. do 12. 11. 2021. Želite sodelovati v postopku, sami pa ne nameravate oddati projekta? Prijavite se v komisijo za vloge in pobude občanov. Prijave na Občini Brežice zbirajo do 8. 10. 2021.

SEZNAM UVRŠČENIH PROJEKTOV IN REZULTATI GLASOVANJA

 

 

SEZNAM PRISPELIH PREDLOGOV PROJEKTOV

 

Glasovanje za projekte se prične 8.11. in traja do 12.11., do polnoči. 

Glasove lahko občani, s stalnim bivališčem v občini Brežice, stari najmanj 15 let oddajo izključno z glasovnico. 

GLASOVNICA

POSAMEZNIK LAHKO GLASUJE LE Z ENO GLASOVNICO! V primeru večih oddanih glasovnic bo upoštevana prva, ostale pa označene kot neveljavne.

 

POZIV ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV OBČANK IN OBČANOV

                 - MERILA ZA UPRAVIČENOST PREDLOGOV PROJEKTOV

                 - MERILA, VEZANA NA PREDLAGATELJE

                 - RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA

                 - KDO PREVERJA PROJEKTNE PREDLOGE?

                 - KAKO POTEKA GLASOVANJE?

                 - 4 OBMOČJA, PO KATERIH SE RAZVRŠČAJO PROJEKTI

 

OBRAZEC za oddajo projektnih predlogov 

 

JAVNI POZIV ZA ČLANE Komisije za vloge in pobude občanov

 

"Moja skupnost - sodelujem!", brošura z razpisom za 2022/2023 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POZIV ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV OBČANK IN OBČANOV

Občina Brežice objavlja razpis participativnega dela proračuna za proračunski leti 2022 in 2023. Občanke in občani na predpisani vlogi oddajo svoje predloge investicijskih projektov za proračun občine.

V letih 2022 in 2023 je namenjenih za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja predvidoma 200.000 EUR. Skupno bo v izvedbo v proračun umeščenih predvidoma 15 projektov.

Predloge za projekte bodo oblikovali občanke in občani. Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine bo preučila Komisija za vloge in pobude občanov, dokončni projektni predlogi pa bodo podani na glasovanje občankam in občanom. Projektni predlogi, ki bodo prejeli najvišje število glasov, bodo umeščeni v izvajanje proračuna občine za leti 2022 in 2023.

 

MERILA ZA UPRAVIČENOST PREDLOGOV PROJEKTOV

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednja merila:

1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Brežice.

2. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.

3. Predstavlja investicijo in je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Brežice in da ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti.

4. Je zastavljen v prostoru na lokaciji, kjer je izvedljiv, skladno z veljavnimi prostorskimi podlagami Občine Brežice kar prijavitelj pred oddajo vloge preveri na Oddelku za prostor Občine Brežice.

5. Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:

Omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih pristojnosti občina opravlja naloge, s katerimi ureja področje gostinstva, turizma in kmetijstva, pri čemer daje poudarek ekološkemu načinu pridelave hrane in razvijanju ekološkega turizma. Ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, mladinske in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije. Skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja. Izgradnja, upravljanje in vzdrževanje igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč, parkov, trgov in drugih javnih površin.

6. Izveden bo na območju občine.

7. V preteklosti še ni bil (so)financiran iz proračuna Občine Brežice.

8. Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov s strani Občine Brežice.

9. Je finančno ovrednoten med 5.000 in 15.000 EUR

10. Je umeščen v enega od 4 območij občine, ki predstavljajo volilne enote.

 

MERILA, VEZANA NA PREDLAGATELJE

1. Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina občank/občanov s stalnim bivališčem v občini Brežice, ki do dne oddaje pobude dopolni 15 let.

2. Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).

3. Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ 1 projektni predlog. Če gre za skupine, lahko kot podpisnik ali sopodpisnik nastopa največ v eni skupini predlagateljev.

4. Projektni predlogi morajo:

do 22. 10. 2021 do polnoči prispeti po elektronski pošti na naslov moja.skupnost@brezice.si ali morajo biti oddani do vključno tega dne osebno v sprejemni pisarni Občine Brežice oz. s priporočeno pošto poslani na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, na za to predvidenem obrazcu.

OBRAZEC za oddajo projektnih predlogov 

 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA

Predvidena višina razpoložljivih sredstev, ki bodo zagotovljena za izvedbo izbranih projektov, v proračunu Občine Brežice je 100.000 EUR v letu 2022 in 100.000 EUR v letu 2023.

V vsakem od 4 območij občine bodo financirani projekti v skupni višini do 30.000 EUR, pri čemer bo na posamezno krajevno skupnost financiran največ 1 projekt.

Iz občinskih proračunov 2022 in 2023 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju na posameznem območju prejeli največje število glasov. Če bodo po tem ključu na posameznem območju ostala nerazporejena sredstva, bo v financiranje poleg teh uvrščen tudi najvišje uvrščen predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi še mogoče financirati. O tem, ali bo posamezen izglasovan projekt izveden v letu 2022 ali 2023, bo odločala Komisija za vloge in pobude občanov.

Prednostno bodo obravnavani projekti krajevnih skupnosti, ki v preteklem obdobju participativnega proračuna (2020 in 2021) niso imele odobrenega projekta participativnega proračuna.

 

KDO PREVERJA PROJEKTNE PREDLOGE?

Prispele projektne predloge preveri 5 članska Komisija za vloge in pobude občanov. 4 člane komisije imenuje Občinski svet Občine Brežice na podlagi prispelih vlog na javni poziv Občine Brežice, kjer lahko kandidirajo zainteresirani občanke in občani s stalnim prebivališčem na območju občine Brežice, ki niso člani nobenega od organov občine ali krajevne skupnosti. Člani komisije ne smejo nastopiti v vlogi predlagatelja projektov. 1 člana komisije iz zainteresirane javnosti imenuje župan.

 

KAKO POTEKA GLASOVANJE?

Glasovanje bo potekalo od 8. do 12. 11. 2021, ko lahko svoje glasove posredujete z glasovnico po elektronski pošti na naslov moja.skupnost@brezice.si, s klasično pošto na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali osebno v sprejemni pisarni Občine Brežice v času uradnih ur.

Glasujejo lahko občanke in občani s stalnim prebivališčem na območju občine Brežice, ki bodo do dne oddaje glasu dopolnili 15 let. Posameznik lahko glasuje za največ tri projekte. Svoj glas oddajo na predpisani glasovnici. Glasovnice so objavljene na www.brezice.si.

 

4 OBMOČJA, PO KATERIH SE RAZVRŠČAJO PROJEKTI

obsegajo območja sledečih krajevnih skupnosti

» Območje 1: Brežice, Zakot -Bukošek- Trnje, Šentlenart

» Območje 2: Jesenice na Dolenjskem, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina, Velike Malence

» Območje 3: Dobova, Kapele, Globoko

» Območje 4: Bizeljsko, Artiče, Pišece, Pečice, Križe, Sromlje

 

JAVNI POZIV ZA ČLANE Komisije za vloge in pobude občanov

Občina Brežice objavlja javni poziv za imenovanje članov Komisije za vloge in pobude občanov, ki jih bodo podali na poziv participativnega proračuna občine Brežice za leti 2022 in 2023, »Moja skupnost-sodelujem!«. Na javnem pozivu lahko kandidirajo zainteresirani občanke in občani s stalnim prebivališčem na območju občine Brežice, ki niso člani nobenega od organov občine ali krajevne skupnosti. Član komisije ne sme nastopiti v vlogi predlagatelja projekta.

Svojo vlogo, ki vsebuje motivacijsko pismo z navedenimi referencami na področju dela lokalne skupnosti, lahko vsi zainteresirani posredujejo po elektronski pošti na naslov obcina.brezice@brezice.si ali navadni pošti do petka, 8. oktobra 2021, na naslov Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.

Štiri člane komisije bo, na podlagi prispelih vlog, imenoval Občinski svet Občine Brežice. Enega člana komisije iz zainteresirane javnosti imenuje župan.

 

Moja skupnost-sodelujem! (ARHIV 2020-2021)

 

naslovnica in infografika-02