Gumb išči|

Zapri iskalnik

24.12.2021 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2022

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2022.

1. Okvirna vrednost razpisa za leto 2022

- Sredstva v višini 216.052,33 EUR, namenjena za izvedbo programov športa prijaviteljev, ki izvajajo svojo vadbo v prostorih s katerimi upravlja Zavod za šport Brežice (sredstva so zagotovljena na proračunskih postavkah 00548 – Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih program športa – Zavod za šport Brežice in 00549 – Materialni stroški program športa – Zavod za šport Brežice), dodeljena v številu ur za izvedbo odobrenega programa, glede na predvideno realizacijo in na podlagi sprejetega cenika prostorov;

- Sredstva v višini 230.000,00 EUR, namenjena za izvedbo programov športa ter pokrivanje stroškov uporabe objektov prijaviteljev, ki izvajajo vadbo izven prostorov s katerimi upravlja Zavod za šport Brežice (sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 00075 – Program športa-dejavnost izvajalcev športa).

 

2. Predmet javnega razpisa so naslednji športni programi

1.    Športna vzgoja otrok in mladine

2.    Programi kakovostnega športa

3.    Programi vrhunskega športa

4.    Šport invalidov

5.    Športna rekreacija

6.    Šport starejših

7.    Razvojne dejavnosti v športu

8.    Športne prireditve

 

3. Razpisna dokumentacija

1. Razpisna dokumentacija JR šport.pdf

2. 2022 OBRAZEC 1 - Splošni podatki, izjava in privolitev JR-šport.doc

3. 2022 OBRAZEC 2 - Seznam obrazcev in prilog.docx

4. 2022 OBRAZEC 3a - Športni programi redne vadbe.docx

5. 2022 - OBRAZEC 3b - Razvojne dejavnosti v športu.docx

6. 2022 - OBRAZEC 3c - Športne prireditve.docx

7. 2022 OBRAZEC 4 - Skupni urnik prijavljenih programov po objektih.docx

8. 2022 vzorec kuverte.docx

 

Obrazci poročila:

1. 2022 Poročilo o izvedbi športne prireditve.docx

2. 2022 Poročilo o izvedenih razvojnih dejavnostih v športu.docx

3. 2022 Poročilo o porabi sredstev za pokrivanje tekmovalnih stroškov.docx

4. 2022 Poročilo o udeležbi na izobraževanju.docx

5. 2022 Poročilo uporabi športnega objekta.docx

 

4. Rok za predložitev prijav in način predložitve

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR ZA ŠPORT«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov pošiljatelja/prijavitelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Rok za oddajo prijav je 31. 1. 2022 v sprejemni pisarni občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom: 31. 1. 2022.

 

5. Kontaktna oseba s strani naročnika je

Damjan Žerjav, svetovalec s področja dela oddelka (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, soba 35)

T: 07 620 55 34, M: 051 675 408

E-naslov: damjan.zerjav@brezice.si

 

REZULTATI:

Rezultati JR Šport 2022.xlsx