Gumb išči|

Zapri iskalnik

22. seja Občinskega sveta občine Brežice

22. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v četrtek, 21. 4. 2022 ob 16.00 uri, v večnamenski dvorani na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na pobude in vprašanja

Stališča in predlogi delovnih teles

 

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice in 10. dopisne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Mandatne in kadrovske zadeve:

4.1. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja JGZ Letalski center Cerklje ob Krki.
4.2. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorice Knjižnice Brežice.
4.3. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članu Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja.
4.4. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja.

5. Sklep o potrditvi Dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta ter Sklep o potrditvi Investicijskega programa »Obnova atletskega stadiona v Brežicah«.

6. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti občine Brežice za leto 2021.

7. Sklep o spremembi meje podrobnega prostorskega načrta za enote urejanja prostora ČAT-29, ČAT-30, ČAT-31 IN ČAT-32.

8. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Čatež – širitev turistične dejavnosti z nastanitvenimi in rekreativnimi površinami, prva obravnava.

9. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2887 v naselju Brezina – Ak 206.

10. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2021.

11. Sklep o uskladitvi cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2022.

12. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Brežice, prva obravnava.

13. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče, skrajšani postopek.

14. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko, skrajšani postopek.

15. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice, skrajšani postopek.

16. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko, skrajšani postopek.

17. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice, skrajšani postopek.

18. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice, skrajšani postopek.

19. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki, skrajšani postopek.

20. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova, skrajšani postopek.

21. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko, skrajšani postopek.

22. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece, skrajšani postopek.

23. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina, skrajšani postopek.

24. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Brežice, skrajšani postopek.

25. Pobude in vprašanja.

26. Razno.