Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

23.08.2021 / Sporočila za javnost

Naziv operacije: KOLESARSKA POVEZAVA OB R2-420 BREŽICE – DOBOVA

Deli na FBNatisni

Izvajanje operacije: ODLOČITEV O PODPORI št. 4-4/36/MZI/0 za operacijo »DRR-Kolesarska povezava Brežice-Dobova« z dne 1. 4. 2021.

____________________________________________________________________________

Skica predvidenih zapor ceste zaradi del: Skica zapor.pdf

Delne zapore 2021 KP BD.jpg

 

 

 

____________________________________________________________________________

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020
, prednostne osi 4 »trajnostna raba in proizvodnja energije
ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »spodbujanje nizkoogljičnih strategij za
vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne
multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«,
specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v
mestih«.

Operacija je kot projektni predlog potrjena v okviru Dopolnitve št. 3 k Dogovoru za razvoj regij razvojne regije Posavje, ki je bila 12.2.2021 sklenjena med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Razvojnim svetom razvojne regije Posavje, na podlagi česar se lahko posredniškemu organu izda odločitev o podpori.

Pri ocenjevanju projektnega predloga je bilo ugotovljeno, da predmetna operacija izpolnjuje splošne in dodatne pogoje povabila DRR ter merila za uvrščanje regijskih projektov v dogovor. Namen projekta je zagotoviti zaključeno kolesarsko povezavo na relaciji Brežice – Dobova in s tem kakovostne infrastrukturne pogoje, zaradi katerih bo vse več občanov za dnevno migracijo uporabljalo kolo, s kolesarsko infrastrukturo povezati Brežice z Dobovo ter izboljšati prometno varnost. Dolgoročni namen pa je spodbujanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje pogojev za varno kolesarjenje ter posledično zmanjševanje števila vozil na cesti.

Dolgoročni cilj je vzpostavitev enovitega sistema kolesarskih povezav v regiji, s primernim sistemom vzdrževanja in upravljanja. Posledica vodenja kolesarskih poti po manj prometni infrastrukturi, namenjeni ranljivejšim udeležencem v prometu, bo tudi izboljšana prometna varnost. Investicija obsega ureditev približno 4,60 km zaključene kolesarske povezave od Brežic do Dobove.

Skupni stroški operacije znašajo 2.860.056,16 EUR; od tega znašajo upravičeni stroški 2.334.012,33 EUR.

Prispevek na programskem območju Vzhodna Slovenija znaša 2.258.699,12 EUR, in
sicer:
- podpora Evropske Unije 1.806.959,30 EUR (80%) ter
- nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 451.739,82 EUR (20%).

Pričetek gradnje se predvideva v mesecu septembru z zaključkom gradnje do 30. 6. 2022.

Izvajalec gradbenih del je: vodilni partner CGP d.d., partner GRADNJE d.o.o. Boštanj in partner KOP Brežice d.d. Dela pa se izvajajo po projektni dokumentaciji št. 18175-00, izdelovalca Savaprojekt d.d. iz Krškega, z maja 2019 (po recenziji november 2019), v pogodbeni višini 2.137.629,69 EUR z DDV.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

EU_ESRR.png