Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pobuda in vprašanje se nanaša na dotrajane električne drogove na relaciji gozd Dobrava – križišče proti Globokem in relacija Črnc – Mali Vrh – Globoko. Dotrajani oziroma najbolj pereči drogovi so predvsem v Dobravi, saj gre za dotrajan les. Gre za poplavno in močvirnato območje. Les že trohni. Nekateri drogovi so že nadomeščeni z železnimi spodnjimi deli. Še večjo nevarnost pa predstavljajo žice, ki so v gozdu, med vejevjem. Težava bo nastopila pozimi, ko bo prišlo do snegoloma oziroma žleda, saj bodo bile žice, ki bodo popadale na tla zelo nevarne za vse udeležence v prometu. Vemo, da tu potekajo vse prometne žile v službe in iz službe na relaciji Kapele – Krško in Pišece – Globoko – Brežice. K tej zadevi bi bilo potrebno pristopiti. Izpostavljeni so bili ključni primeri. Ja pa teh žic in dotrajanih električnih drogov po občini Brežice še dovolj. Smiselno bi bilo pristopiti k temu, da se zadeve zberejo na enem kupu ter se posreduje Elektru, da te zadeve na terenu preveri.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Vašo pobudo bomo dopolnili še s slikami opisane problematike in jo v reševanje posredovali Elektru Celje.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Info

Datum:

20.05.2019


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI