Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

Občan predlaga, da Občina pripravi ustrezna navodila za uporabo kombiniranih površin za pešce in kolesarje. Na primer kot je tista na Bizeljski, ker so nevarna in ne znamo jih uporabljat.
Iz pisne priloge: »Na Bizeljski cesti in še kje so bile ustvarjene skupne površine za pešce in kolesarje. Žal jih občani ne znamo uporabljati in ne vemo, kakšna pravila veljajo, zato prihaja do nesreč (zaenkrat na srečo še ne s težjimi posledicami). Predlagam, da se takšnih prometnih rešitev v prihodnje izogibamo, kar je tudi smernica v Navodilih za projektiranje kolesarskih površin. (http://di.gov.si/fileadmin/di.gov.si/pageuploads/Stran_navodila in vzorci/kolesarji_prelom_web_06-2012.pdf)
»V kolikor je mogoče, se takim rešitvam, izogibamo – toliko bolj, če kolesarji in pešci niso ločeni z ločilno črto.«
Za te površine, ki že obstajajo, pa naj se pripravijo in na primeren način objavijo ustrezna navodila.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Osnova za izvajanje posegov na Bizeljski cesti v Brežicah, kot tudi na področjih drugih skupnih površin za promet pešcev in kolesarjev, je bila izdelana projektna dokumentacija (s strani pooblaščene projektivne organizacije), ki je temeljila na dopustnih rešitvah v okviru slovenske zakonodaje kot tudi stanja na terenu. Poleg »Navodil za projektiranje kolesarskih površin« iz leta 2012, ki jih omenjate, je Ministrstvo za infrastrukturo leta 2017 objavilo »Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih, Kolesarjem prijazna infrastruktura«, leta 2018 pa je stopil v veljavo tudi »Pravilnik o kolesarskih površinah« (ko se je že gradilo). Potrebno je upoštevati še več drugih pravilnikov in smernic s področja cestogradnje kot tudi krovni Zakon o cestah. Izvedene rešitve so torej dopustne, prav tako pa velja tudi dejstvo, da je v primeru Bizeljske ceste število tako pešcev kot kolesarjev majhno število. Površine so označene, da so v skupni rabi pešcev in kolesarjev, kar pomeni da morajo ti prilagoditi hojo oz. vožnjo na teh površinah oz. se morajo prilagoditi ostalim udeležencem v prometu, kar je logično da mora izvajati vsak uporabnik prometnih površin na vseh tovrstnih površinah.

Splošno pa velja, da občine ne sprejemajo samostojnih prometnih predpisov, ampak velja enotna zakonodajo s področja cest in varnosti na njih za celotno Slovenijo.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

20.06.2019


Izpraševalec:

Aljoša Rovan


Stranka:

LEVICA