Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Podajam pobudo vezano na delo občinskega sveta. Pozivam župana, da za leto 2020 in naprej pripravi urnik sej za celo leto. Zakaj? Ne toliko za nas kot za člane odborov. Nekateri so se obrnili name, da zelo težko planirajo datume in usklajujejo urnike. Moramo vedeti, da imajo ljudje službe in da jim je to postranska zadeva. Razmislimo o tem, ali je mogoče pripraviti urnik sej. Okvirni, seveda. Saj smo človeški in zadeve se spreminjajo. V kolikor bi bilo mogoče za eno leto naprej.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V skladu z drugim odstavkom 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09; v nadaljevanju Poslovnik) župan sklicuje seje sveta in predlaga dnevni red. Seje občinskega sveta mora župan sklicati najmanj štirikrat letno v skladu s tretjim odstavkom 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18). V skladu z določili drugega odstavka 23. člena Poslovnika so člani sveta o sklicu seje obveščeni najmanj deset dni pred dnem določenim za sejo, člani delovnih teles pa so obveščeni v skladu s tretjim odstavkom 86. člena Poslovnika praviloma pet dni pred sejo delovnega telesa.

Pripravila:
Jasmina Molan
Višja svetovalka za pomoč pri vodenju kabineta

Info

Datum:

23.09.2019


Izpraševalec:

Matija Kolarič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI