Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

10. seja Občinskega sveta občine Brežice

Odstraniti postavljene prometne znake, ki omejujejo maksimalno širino vozil po vaških cestah Gornjega Lenarta na 2,7m. Pred nedavnim so bili v vasi Gornji Lenart postavljeni trije prometni znaki, ki omejujejo maksimalno dovoljeno širino vozil, ki vozijo po tamkajšnjih cestah na 2,7 m (slike spodaj). Prebivalci Gornjega Lenarta pa se ukvarjajo tudi s kmetijstvom. Mnogim je to osnovna dejavnost. Navedena omejitev pa onemogoča dostop do njihovih polj s kmetijskimi stroji, ki so širši od 2,7 m, kar onemogoča obdelavo polj in njihovo dejavnost. Naj omenim le nekaj strojev, ki so širši od navedene omejitve. To so obračalniki trave, balirke, kombajni itd. Glede na to, da navedena omejitev onemogoča obdelavo njihovih kmetijskih površin in s tem pridelavo kmetijskih proizvodov v okolici Gornjega Lenarta ter preživljanje družin s kmetijstvom dajem pobudo, da se omenjene table odstrani in s tem omogoči nadaljnje kmetovanje.
Obrazložitev: Name so se obrnili kmetijski pridelovalci iz Gornjega Lenarta. Opozarjajo na prometne znake na treh lokacijah ob vhodu v vaško naselje, kjer je postavljen prometni znak, ki omejuje širino vozil na vaških cestah na max. 2,7m. Sprašujejo, kaj to pomeni? Ali se kmetom s to prometno ureditvijo preprečuje uporaba polja, ki je seveda izven vasi? Na to polje, da ga obdelajo, se morajo pripeljat s kmetijskimi delovnimi stroji in priključki, ki so v teh časih širši od 270 cm. S to prometno ureditvijo se jim omejuje pravica do kmetovanja. V vasi je tako močno ogroženih 5 kmečkih gospodarstev, ki jim kmetijstvo pomeni edini ali pomemben vir dohodka družine in še vsaj nadaljnjih 10 kmetijskih gospodarstev, ki ob žetvi oz. spravilu potrebujejo uslugo za spravilo kmetijskega pridelka (pšenica, ječmen, oljna ogrščica, soja, grah, koruza, trava). Vemo pa da so vsi stroji - kombajni in balirke, ki so trenutno na voljo in nudijo strojne usluge, širši. Kako naj kmetje pospravijo svoj pridelek iz polja v okolici Gornjega Lenarta? Kršitev prometne signalizacije lahko predstavlja velike denarne kazni za kršitelje- za marsikoga več, kot je vreden ves pridelek! Zato zahtevajo, da se navedeni prometni znaki ODSTRANIJO!!!
Ob tem mogoče samo za zaključek. Že tako in tako smo Slovenci močno odvisni od uvoza hrane. S takšnimi omejevalnimi ukrepi na našem podeželju, bo na naših poljih zraslo še manj živil za nas in še manj krme za naše domače živali. In kdo od mlajše generacije otrok, bo v takšnih neprijaznih razmerah še pripravljen kmetovat? Zemlja v naši okolici bo postala nevredna. Če jo bo pokupil tujec, se ne bo oziral na dobrobit vaščanov, ampak bo deloval po strogih načelih ekonomije. V teh časih je cela Evropa enoten trg. Zato velja skrbeti za strpnost na podeželju in spoštovanje domačega kmeta, ki je ob skromnem dohodku iz kmetijstva še pripravljen obdelovat naše polje. Pri tem delu pa ga ne omejujmo!!!

Odgovor na pobudo/vprašanje

Na območju Gornjega Lenarta smo postavili tri prometne znake za prepoved promet za vozila, pri katerih skupna širina presega 2,7m. Postavitev se je izvedla zaradi prekomerne uporabe cest. Na enem od dvorišč se je namreč dnevno izvajalo parkiranje vsaj treh kombajnov, zaradi česar je prišlo do poškodb vozišča in bankin. Predvsem na odseku javne poti JP 524084 G. Lenart – vas (Predanič), kjer se je zaradi vožnje po uničenih bankinah umazala tudi fasada bližnje stanovanjske hiše. Na pobudo vaščanov smo prometne znake odstranili, vendar če se bo omenjena problematika nadaljevala, bomo morali v bodoče najti trajnejšo rešitev.

Pripravil: Miran Kržan, administrator

Info

Datum:

16.12.2019


Izpraševalec:

Miran Omerzel


Stranka:

N.Si in SLS