Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

10. seja Občinskega sveta občine Brežice

Postavitev cestnih ogledal ob državni cesti 677 v Pavlovi vasi pri priključku stranske ceste iz smeri Dednje vasi in Brežic ter na križišču stranskih cest Suhadol , Sv. Jedrt;
Postavitev ogledala 1
Priključitev stranske ceste iz smeri Dednja vas in Brežice na državno cesto 677 v Pavlovi vasi je za udeležence v prometu nepregledna in izredno nevarna. Slike so spodaj. V ta namen sem na majski seji podal pobudo za rekonstrukcijo državne ceste in med drugim tudi postavitev ogledala na tem nepreglednem mestu. Isto pobudo sem poslal tudi na Direkcijo za ceste Republike Slovenije.
V začetku septembra je bilo ogledalo postavljeno na navedenem mestu, kar smo se uporabniki ceste razveselili. Na kocu meseca septembra pa je bilo, na naše začudenje, ogledalo odstranjeno. S strani DRSI sem dobil odgovor, da stroške gradnje ali rekonstrukcije priključka na državno cesto vključno s postavitvijo prometne signalizacije v tem primeru krije občina. Na podlagi vloge za postavitev prometnih ogledal in izjave o kritju stroškov DRSI pogodbenemu vzdrževalcu državne ceste izda nalog za postavitev ogledala.
Priključek na cesto je res nepregleden in nevaren. V imeni krajanov in ostalih udeležencev v prometu, ki uporabljamo te ceste vas prosim, da se zagotovi vse potrebno ter ponovno postavi cestno ogledalo na navedeni lokaciji.

Postavitev ogledala 2
Približno 700 m stran od tega cestnega priključka v smeri Sromelj, se v nepreglednem ovinku na državno cesto priključi cesta, ki vodi iz smeri Suhadol in na drugi strani cesta, ki pride iz smeri Sv. Jedrt. Ker se cestna priključka priključita na državno cesto v nepreglednem ovinku državne ceste je potrebno postaviti poleg že obstoječega ogledala še eno tako, da bo z enim ogledalom možno videti nasproti vozeča vozila skozi ovinek na državni cesti, z drugim ogledalom pa vozila, ki prihajajo s stranske ceste s smeri Sv. Jedrt. Z obstoječim ogledalom se ne vidi vozil, ki prihajajo po državni cesti. Omeniti je potrebno tudi, da je na tej lokaciji ob cesti tudi cestna ograja tako, da je cestišče zelo ozko in nevarno, obstoječe ogledalo pa ne zagotavlja ustrezne vidnosti vozil iz nasprotne smeri. Kot rečno dajem pobudo, da se postavi dodatno ogledalo tudi na tej lokaciji.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo smo 20.12.2020 podali vlogo za postavitev ogledala na križišču državne ceste R3 677, odsek 2202 Pišece – Zg. Pohanca – Krško in javne poti JP 526881 Pavlova vas - (Ferlin). Križišče je nepregledno iz smeri javne poti proti Pišecam.
Dne 23.1.2020 smo prejeli odgovor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. V zvezi z postavitvijo prometnega ogledala ugotavljajo, da je pri priključevanju na državno cesto preglednost v smeri levo (Krško) ustrezna. Preglednost v smeri desno (Pišece) pa je omejena zaradi obstoječe vegetacije v varovalnem pasu državne ceste. Že z odstranitvijo obstoječe vegetacije v območju preglednega polja bi se izboljšala preglednost v desno proti Pišecam.
Pozvali so nas, da seznanimo lastnike vegetacije o potrebnih ukrepih, kar pa smo preko Krajevne skupnosti Pišece, dne 29.1.2020 tudi storili.

Pripravil: Miran Kržan, administrator

Tudi na nepreglednem ovinku, kjer se na državno cesto R3 677, odsek 2202 Pišece – Zg. Pohanca – Krško priključujeta lokalna cesta LC 024501 Pavlova vas – Suhadol in javna pot JP 526851 Pavlova vas (Kost.) – Sv. Jedrt, ste podali pobudo za postavitev dodatnega ogledala. Nevarno lokacijo smo si ogledali in 9.1. 2020 poslali vlogo na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo za postavitev dodatnega ogledala v križišču, vendar še nismo prejeli odgovora.

Pripravil: Miran Kržan, administrator

Info

Datum:

16.12.2019


Izpraševalec:

Miran Omerzel


Stranka:

N.Si in SLS