Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

13. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Podajam vprašanje vezano na košnjo bankin ob občinski cesti v Globokem – smer Urek - Bojsno. Lastnik parcele ob cesti vprašal sprašuje, zakaj je bila pokošena samo horizontalna bankina, ne pa tudi graba, ki je vertikalna s cestiščem. Prav tako ni bilo pokošeno proti njegovem zemljišču. Ali se lahko preveri pri izvajalcu, ali je nepokošen ostanek nastal pomotoma ali se je to zgodilo še na kakšni drugi lokaciji.

2. Ali se bo pri investiciji »vodovod Vrhovnica« lahko sočasno položila tudi optika? Enako me zanima tudi ob cestišču Sv. Barbara - Rudnik? Bi preverili pri projektnemu izvajalcu Rune, če imajo na omenjenih lokacijah namen položiti tudi optiko? Prav tako me zanima, ali bodo te investicije kopali po bankinah, kot pri cestišču Bojsno, saj se bankine po cca 2 leti posedejo in vzdrževanje cestišča prevzamejo krajani oz. občina ali krajevna skupnost

Odgovor na pobudo/vprašanje

1. Občina Brežice izvaja redno vzdrževanje na občinskih lokalnih cestah. Med vzdrževalna dela spada tudi košnja bankin na odseku lokalne ceste 024623 Globoko – Bojsno. Izvajalec rednega vzdrževanja kosi bankino na ravninskih delih v širini enega reza, vse nepregledne ovinke in brežine, pa se kosijo do širine oz. višine, katera zagotavlja zadostno preglednost ovinka in zadostno prometno varnost. Tudi košnja jarkov se izvaja na mestih, kjer je to potrebno. Smo pa izvajalca košnje bankin že opozorili o nastali situaciji, da se v bodoče zadeve ne bi ponavljale.

Pripravil: Miroslav Kržan, strokovni sodelavec

2. Operater Telekom je bil s strani Občine pozvan, da se izvede istočasna gradnja optičnega omrežja, vendar trenutno ni bil izkazan interes gradnje.

Podjetju Rune smo pri izdaji soglasja na projekt zahtevali, da mora na delih, kjer posega po cestnem telesu občinske javne ceste, vsa dela izvesti tako, da ne poseže v asfaltirano cestno površino in utrjeno bankino ob asfaltu, pri prečkanjih javne ceste pa s podbojem oz. prevrtavanjem na način, da se ne poseže v zgornji ustroj ceste.

Izjemoma se dovoli vzdolžni poseg izven vozišča ter v utrjene bankine, le po predhodnem dogovoru s predstavnikom Občine Brežice za vsako lokacijo. Zahteva se, da se morebitni posegi v bankino izvedejo v globini 90 cm, širini 15 oz. 30 cm in odmikom 10 cm od roba asfalta. Vgrajuje se izključno nov tamponski material (drobljencem 0-32 m), z utrjevanjem po slojih v debelini 20 cm.

Pripravila: Mateja Hotko, višja svetovalka

Info

Datum:

09.07.2020


Izpraševalec:

Mihael Petančič


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA