Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

Ker sem kot predsednik komisije za spremljanje položaja Romov v občini Brežice neuspešen v pozivanju župana, da nam predstavi lastno vizijo reševanja položaja te skupnosti v naši občini, koristim priložnost dajanja pobude kot svetnik. Namreč, s komisijo smo naredili analizo stanja in podali konkretne predloge, stvari pa se v realizaciji ne premaknejo naprej. Zato je moja pobuda, da župan uvrsti na prihodnjo sejo OS točko, v kateri bo predstavil lastno vizijo in strategijo urejanja razmer, ki se dotikajo romske skupnosti. Gre za materialni položaj, odprta lastninska vprašanja, ki se dotikajo tako Romov kot lastnikov zemljišč, izzive na izobraževalnem področju in vključevanje romske skupnosti v življenje, delo in politično participacijo. Nadaljnje odrivanje na rob družbe, bo imelo daljnosežne posledice, zato je potrebna javna razprava predvsem pa ukrepanje. Odgovornost ima župan, ki mora delovati v dobro vseh občanov, komisija pa je pri tem lahko v pomoč in oporo. Kot predsednik komisije ugotavljam, da smo bolj nujno zlo. Kot vidimo, je pri pristopanju k reševanju železa in betona velika zagnanost, ko pa pride do kreiranja rešitev na področju sobivanja, pa iste zagnanosti zmanjka. Župan je bil namreč povabljen tudi v romsko naselje, a se povabilu še ni odzval.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan Občine Brežice je za reševanje romske problematike vzpostavil posebno komisijo. Pobude/predloge te komisije uresničuje skladno z zakonodajnimi in proračunskimi zmožnostmi.

S ciljem reševanja romske problematike sta ključna zakonodajni okvir in vir financiranja. Pri slednjem je pobuda župana z dne 4. 9. 2020 (skupna z Občino Ribnica), citirano: ˝da se za izboljšanje življenjskih razmer Romov na nivoju države pripravi sistemska rešitev, ki bo vsem občinam z romskimi naselji pod enakimi pogoji omogočala pridobitev sredstev in enakovredno obravnavo ter enotno reševanje problematike, zato predlagani rešitvi ne moremo pritrditi in vztrajamo pri enakem povišanju povprečnine za vse občine z romskimi naselji, saj reševanje romskih težav, ki zahtevajo večje finančne vložke občine s svojimi sredstvi ne morejo zagotavljati˝ ter vse druge pobude na ostale institucije bila uspešna v delu financiranja, enotni zakonodajni okvir pa še ni vzpostavljen. Že na sestanku 13. 10. 2020 je bilo ponovno izpostavljeno, da je potrebna sistemska rešitev na ravni države za urejanje lastninskopravnih vprašanj v zvezi z zemljišči, na katerih stoji romsko naselje Krušče. Tudi v tej zvezi smo apelirali že večkrat, vabimo pa tudi vse občinske svetnike, da apelirajo pri pristojnih institucijah v okviru svojih sredin, saj bomo s skupnimi močmi hitreje slišani.

V pripravi je Strategija reševanja romskega vprašanja v Občini Brežice. Priprava strategije bo potekala v okviru delavnic, na katere bodo vabljeni vsi relevantni deležniki. Ko bo usklajena, bo predmet odločanja na občinskem svetu. Romsko naselje pa je Občina Brežice obiskala že večkrat.

Pripravila:
Mag. Nadia Vižintin
Vodja oddelka za pravne in splošne zadeve

Info

Datum:

17.12.2020


Izpraševalec:

Peter Dirnbek


Stranka:

LEVICA