Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

K tem občutku drugorazrednosti pa gotovo ne pripomore dejstvo, da v to dolino ne seže internetna povezava, zato dajem pobudo, da občina pridobi informacijo, kako se izvaja projekt RUNE (Rural network). Pred približno dvema letoma je namreč bilo na občinskem svetu predstavljeno, da bo s tem projektom, ki se financira iz EU sredstev, urejena težava sivih lis, oziroma nepokritosti z internetnim signalom. Dajem pobudo, da se občinskemu svetu poda poročilo, kaj od načrtovanega je bilo narejeno, kaj se načrtuje in kdaj lahko pričakujemo realizacijo?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Na podano vprašanje podajamo odgovor, ki smo ga pridobili s strani predstavnikov Rune. G. Stanko Šalamon, ki je podajal pojasnitve občinskemu svetu glede Načrta razvoja gradnje optičnega omrežja, podaja odgovor:
»Najprej naj popravimo navedbo, da je Rune financiran iz EU sredstev, ker to ne drži. Pogosto se namreč pojavlja napačno razumevanje, da je Rune zaradi tega, ker sta med njegovimi lastniki tudi Evropska komisija in Evropska Investicijska Banka, financiran z EU sredstvi. Taka razlaga je napačna, kot bi bila na primer trditev, da se lokalno elektro-distribucijsko podjetje (ki je v lasti države) financira iz državnega proračuna. Rune je zasebna investicija, ki mora za vsak porabljen evro izkazovati, da je bil porabljen smotrno, in da bo vložek lastnikov (četudi v daljšem časovnem obdobju) povrnjen.
Rune Enia (nosilka projekta Rune v Sloveniji) trenutno gradi na petih območjih širom Slovenije (približno 15 delovišč trenutno odprtih), podpisano ima gradbeno pogodbo še za eno območje (S-29), na katerem zaradi potrebe po preprojektiranju in zamika na administrativnih postopkih zaradi Covid-19 še ne moremo pričeti z deli. V podpisovanju so pogodbe z gradbenim pogodbenikom še za pet območij.
V konkretnem primeru našega projekta S-29 (izbrani izvajalec s podpisano pogodbo je Telegm d.o.o. iz Ljubljane), ki obsega tudi občino Brežice, je prišlo do časovnega zamika zaradi tega, ker je Telekom Slovenije v zadnjem letu zgradil optične priključke delu območja, in smo posledično morali preprojektirati skoraj 45% predvidenih tras (v izogib gradnje vzporedne, podvojene infrastrukture). Del preostalih tras, ki so žal locirane na obeh smereh, po katerih se omrežje od lokacije vozlišča gradi proti uporabnikom, poteka ob cesti v upravljanju DRSI, kjer postopek pregledovanja in potrjevanja projekta poteka zelo upočasnjeno. Posledično, dokler ne pridobimo soglasja DRSI ne moremo pričeti z izvedbo nobene trase. Ta situacija bo predvidoma trajala še nekaj tednov.«
Vloga za ustanovitev služnostnih pravic na več kot 120 nepremičninah v lasti oziroma upravljanju Občine Brežice je bila s strani pooblaščenca RUNE Enia, komunikacijska infrastruktura, d.o.o. podjetja ELMITEL d.o.o. vložena po elektronski pošti dne 8.10.2020, naknadno je pooblaščenec 15.10.2020 po elektronski pošti posredoval še podatke o parcelah in grafike.
Po pregledu vloge, zemljiškoknjižnih in katastrski podatkov je bil Elmitel d.o.o. s pozivom z dne 26.10.2020, ki mu je bil vročen 27.10.2020 pozvan na dopolnitev vloge v roku 15 dni, v pozivu pa je bilo med drugim navedeno tudi, da bo v skladu drugim odstavkom 37. člena in drugim odstavkom 35. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE) Občina Brežice pri cenilcu ustrezne stroke naročila cenitev, ki bo osnova za določitev odškodnine za ustanovljeno služnostno pravico ter zahtevala povrnitev stroškov cenitve od služnostnega upravičenca ter da bo, ker je služnost predlagana na nekaterih cestah, ki so v dobrem stanju, na nekaterih trasah zahtevana preplastitev celotnega vozišča in ne le sanacija posega, prav tako bo zahtevana preplastitev celotnih površin pločnikov, vključno z obveznostjo vseh sanacije posedanj, ki bi se pokazale v roku pet let od posega, ter da naj v primeru, da navedeni pogoji za niso sprejemljivi, sporoči, ali pri vlogi vztraja ali jo umika.
Pooblaščenec RUNE d.o.o. podjetje ELMITEL d.o.o. je v elektronskem sporočilu z dne 6.11.2020 zaprosil za informacijo, na katerih cestah bo zahtevana preplastitev celotne ceste, kar mu je bilo dne 27.11.2020 posredovano. S tem pogojem oz. zahtevo po preplastitvi določenih cest pa je bilo podjetje RUNE Enia d.o.o. seznanjeno že skoraj dve leti pred vložitvijo vloge, in sicer v projektnih pogojih Občine Brežice številka 3502-189/2018, ki so bili njihovemu takratnemu pooblaščencu GVO d.o.o. vročeni že 19.1.2019.«.
Rune d.o.o. vloge za pridobitev služnostni ni dopolnil, niti spremenil.
Občina Brežice je 12.11.2020 tudi objavila obvestilo za občanke in občane, vidno na spodnji povezavi:
https://www.brezice.si/sl/novice/2020111813282702/gradnje-odprtega-sirokopasovnega-omrezja-rune-v-obcini-brezice-

Pripravila: Mateja Hotko, višja svetovalka

Info

Datum:

17.12.2020


Izpraševalec:

Peter Dirnbek


Stranka:

LEVICA