Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

16. seja Občinskega sveta občine Brežice

»Dajem pobudo za predstavitev aktivnosti, ki so že bile izvedene in so še načrtovane za območje zahodne fasade. Glede na to, da je ob postavki 00555 le kratka obrazložitev, je nujno, da dobimo več informacij. Ureditev zahodne fasade je zahteven in večji projekt, ki pa je urgenten, saj se je že pokazalo in se še naprej »razkriva« ranljivost oziroma lahko zapišemo, da se le-ta na več mestih ruši. Pri tem ne gre samo za prenovo območja mesta, ki je kulturni spomenik, ampak to predstavlja tudi skrb za »obstoj« tega ključnega dela mesta. Projekt se mora premakniti v izvedbeni del. Prosim za poročilo in možnost javne predstavitve.«

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice je v letu 2020 oddala javno naročilo za izdelavo PZI dokumentacije za sanacijo zahodnega obzidja. Naročilo vključuje območje zemljišč, ki se nahajajo pod gradom Brežice do vključno zaključka Glasbene šole. Naročilo je bilo oddano konec meseca oktobra 2020. Podpisana je bila pogodba z najugodnejšim ponudnikom, to je podjetjem Region d.o.o., Brežice. S pogodbo je bila dogovorjena časovnica, da izvajalec dokumentacijo PZI izdela in preda do konca marca 2021.

Izvajalec je pristopil k izdelavi osnutka dokumentacije in pridobivanju pogojev Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Pogoji Zavoda RS za varstvo narave so bili za izvedbo sanacije zelo omejujoči zato smo v februarju 2021 z njihovimi predstavniki dogovorili terenski ogled na katerem smo se dogovorili, da bodo izdali nove pogoje, s katerimi bodo omogočili, da se bo sanacija izvedla s čim manjšo obremenitvijo narave, ki spada v varstveni režim Natura 2000. Nove pogoje naravovarstvenikov pričakujemo v tem mescu, na osnovi teh pa tudi zaključeno nalogo dokumentacije PZI. Dokumentacija bo podala posamezne faze sanacije, ki bo potekala ob upoštevanju kulturovarstvenih pogojev. Ob vseh posegih bo potrebno zagotoviti arheološki strukturni pregled in stavbno analizo (arheološke raziskave) ter tudi kulturovarstveno soglasje. Namen naloge je, da se obstoječe ostanke zahodne fasade sanira skladno varstvenim pogojem.

Zaradi dodatnih usklajevanj na terenu dokumentacija PZI še ni zaključena. V prihodnjih dneh bo znano ali bo potrebno k sklenjeni pogodbi z izvajalcem skleniti aneks za kasnejše dokončanje del. Dokončana dokumentacija bo opredelila vse faze izvedbe ter jih finančno ovrednotila. Trenutno še ne razpolagamo z vsemi dejstvi za predstavitev naloge.


Pripravila:
Urška KLENOVŠEK,
Vodja Oddelka za prostor

Info

Datum:

22.02.2021


Izpraševalec:

Alenka Černelič Krošelj


Stranka:

LJUDJE ZA LJUDI