Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

21. seja Občinskega sveta občine Brežice

Prebrala sem v dokumentih, da je naša občina v letu 2019 v zeleno shemo slovenskega turizma. Pri tej pobudi in vprašanju, ki ga bom postavila, se bom dotaknila le ene problematike – oglaševanje v naši občini. Na eni od sej Občinskega sveta smo poslušali visoke ocene o urejenosti našega mesta. Verjetno je za tako oceno kar nekaj razlogov. Marsikaj pa bi še morali ponarediti, da bi izgled našega mesta oz. občine bil res dober. V tej pobudi sem se lotila samo enega področja, ki zelo prispeva k podobi mesta in občine, to je oglaševanje. Proučila sem Odlok o oglaševanju v občini Brežice iz leta 2009. Ta ureja uporabo lokacij za postavitev objektov in naprav za oglašanje. 6. člen odloka pravi, da je pristojni organ za izvajane tega odloka Oddelek za gospodarske javne službe. Za inšpekcijski nadzor pa pooblašča Medobčinski inšpektorat, Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče, Sevnica. Oba organa naj bi izdajala odločbe in druge ukrepe z namenom zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Zanima me, koliko odločb ali ukrepov, glob (48. člen) je bilo v zadnjem času izdanih ob evidentni kršitvi ali ignoranci določb tega odloka.

Nekaj primerov:
7. člen: Oglaševanje ni dovoljeno na lokacijah, ki ovirajo vedutne poglede na naselje, ali niso v skladu s prometnimi predpisi in predstavljajo nevarnost za cestni promet.
8. člen: Objekti morajo biti oblikovani enotno v isti oglaševalni coni. To je vidno polje med dvema križiščema ali dvema cestnima odcepoma. Objekti morajo biti postavljeni v sklenjene celote, da so v istem vidnem polju horizontalno poravnani. Ne smejo povzročati sporočilne zasičenosti posameznih ambientov.
Ta člen se v naših krožiščih ne upošteva (krožišče pri TUŠ- u, pri Blagovnici, Trnje).
10. člen: govori o malih ploskovnih objektih. Ti se lahko postavljajo v skupine tako, da je med posameznimi elementi v skupini enak presledek, ista orientacija, enaka velikost in oblika in enoten višinski gabarit. Malih ploskovnih objektov ni dovoljeno postavljati v kombinaciji z velikimi.
Pasji pozdrav ob prihodu v naše mesto
28. člen pove, da morajo biti vse neoddane površine estetsko urejene. Temu ni tako. Vidimo na pol strgane plakate, » pijane« panoje, na tleh ležeče panoje itd.
Izbrani izvajalec skrbi za redno vzdrževanje in obnovo objektov in naprav za oglaševanje. Vzdržuje red in čistoča v neposredni bližini objektov in naprav za oglaševanje. 15. alineja tega člena določa naloge izvajalca.
Tudi OPN Občine Brežice v 84. členu posebej poudarja, da morajo biti objekti za oglaševanje postavljeni tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti ambientov. Ne smejo biti vizualno izpostavljeni in ne smejo dajati dominantnega videza v prostoru.
Obešanke (nosilci na drogovih javne razsvetljave) pa so skoraj v celoti neuporabljeni, ali pa njihova uporaba ne upošteva 14. člena Odloka: reklame ne sme biti na zadnjem drogu pred križiščem. Tam pa je lahko cel gozd neurejenih panojev!
Samo bežen pogled na našo »ureditev« kaže, da sta nam Odlok in zahteve OPN nepotrebni, da se ju ne upošteva oz. ne skrbi za realizacijo njunih določb. Ta scena je bila v lanski spomladi in zlasti poleti še slabša.
Moja pobuda: Zadolžena organa naj poročata kako se izvaja Odlok o oglaševanju. Kolikokrat sta v tem času ukrepala? Koliko je bilo zbranih sredstev, če je to gospodarska dejavnost, ali pa koliko je bilo oproščenih od plačila takse?
Naj se opredelijo roki za odpravo vse neskladij z Odlokom. O ukrepih naj poročata občinskim svetu. Če pa sta v tem času opazila pomanjkljivosti tega odloka naj pripravita predlog za spremembe oz. dopolnitve. Recimo: 28. člen pove, da izbrani izvajalec skrbi za redno vzdrževanje in obnavlja objekte in naprave za oglaševanje. 33. člen pa to skrb nalaga oglaševalcu. Kdo je sedaj odgovoren. Očividno nihče. V nasprotnem nam ne bi bilo treba gledati te »šlamastike«

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice se problematike oglaševanja zaveda že nekaj let, pri čemer so se nekateri poskusi urejanja jalovo zaključili, za kar je razloge povzel tudi Medobčinski inšpektorat, katerega odgovor vam podajamo v nadaljevanju.
Iz Odloka o oglaševanju v Občini Brežice izhaja, da bi morala Občina Brežice k vsaki obliki oglaševanja, na vsakem zemljišču izdati soglasje, kar pa se v praksi ne dogaja, saj so edini ki zaprosijo za soglasje tisti, ki želijo postaviti plakate na občinskih nepremičninah ali v območju čez ceste kot je npr. razobešanje transparentov.
Občina je urejanju kaotičnega področja plakatiranja in oglaševanja na našem območju pristopila s pripravo večih elaboratov ki bodo podlaga za ustrezno prilagoditev obstoječega Odloka o oglaševanju, in sicer:
- Elaborat za določitev območja mesta Brežice (jeseni 2021 so bili postavljeni znaki za mesto Brežice tako je območje označeno skladno s potekom mesta in enotno na vseh vpadnicah),
- Katalog urbane opreme in objektov za oglaševanje občini Brežice (namen je poenotiti tipe tako urbane opreme in elementov oglaševanja na področju naše občine),
- Elaborat za obveščanje in oglaševanje za naselja Brežice, Dobova, Čatež ob Savi (zajema pripravo predloga možnih lokacij za postavitev oglaševalnih teles v večjih naseljih v Občini Brežice),
- Elaborat turistične obvestilne signalizacije za naselja Brežice, Dobova, Čatež ob Savi (zajema pripravo predloga možnih lokacij turistično obvestilne signalizacije v večjih naseljih v Občini Brežice).
Prilagoditev Odloka o oglaševanju se bo pripravila v letošnjem letu.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Odgovor Medobčinskega inšpektorata: V Občini Brežice (in ostalih posavskih občinah) Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju MI-SPO) izvaja nadzore na področju oglaševanja, vendar praviloma na javnih površinah v lasti Občine Brežice ter pri kršenju z oglaševalskimi objekti na področju cestno prometnih predpisov v območju občinskih cest. Teh kršitev je bilo ob začetku delovanja MI-SPO več, v zadnjih letih pa se pojavijo le izjemoma.

Problem v občinah predstavlja oglaševanje na zasebnih parcelah in parcelah v lasti Republike Slovenije ter ob državnih cestah, kjer MI-SPO nima jasne pristojnosti. Problematika oglaševanje ni samo problem Občine Brežice, enak problem je v ostalem delu Posavja in tudi ostalih občinah v RS. To je posledica dejstva, da ni bilo ustrezne zakonske podlage za izvajanje teh nadzorov, saj so sodišča (do Ustavnega sodišča) ugotovila, da občinski odloki ne morejo posegati v ustavne pravice posameznika, kamor sodi tudi zasebna lastnina in iz nje izhajajoče pravice, če ni to zakonsko urejeno. Sodb s tega področja je veliko na spletu in si jih je možno ogledati. Posamezni poskusi urejanja področja oglaševanja v inšpekcijskih postopkih so se tako končali v škodo nadzornih organov, ki so pričeli s postopki in hkrati nastali veliki stroški, ki so jih morali kriti ti inšpekcijski organi.

Koncem preteklega leta je bil spremenjen Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), Ur. l. RS, št. 199/2021), v katerem so bile sprejete osnove za urejanje prostora, kamor sodi tudi oglaševanje (v 132. členu navedenega zakona). Preko Skupnosti občin Slovenije (SOS) potekajo aktivnosti za pripravo osnov za občinske odloke s področja urejanja prostora, kjer sodeluje tudi Občina Brežice. Po pridobljenih informacijah predstavlja največji problem uskladitev takšnega odloka z ostalo zakonodajo v RS, vendar upamo, da s to zakonodajo možno odpraviti tudi marsikatero drugo neurejeno situacijo na mnogih območjih.

Za dodatna pojasnila smo na voljo.

Pripravil: Martin Cerjak, vodja – inšpektor svetnik

Ga. Jožica Sušin, svetnica OS BrežiceZADEVA: Pojasnila glede oglaševanje z reklamnimi panoji v Občini Brežice

Spoštovani!

V Občini Brežice (in ostalih posavskih občinah) Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju MI-SPO) izvaja nadzore na področju oglaševanja, vendar praviloma na javnih površinah v lasti Občine Brežice ter pri kršenju z oglaševalskimi objekti na področju cestno prometnih predpisov v območju občinskih cest. Teh kršitev je bilo ob začetku delovanja MI-SPO več, v zadnjih letih pa se pojavijo le izjemoma.

Problem v občinah predstavlja oglaševanje na zasebnih parcelah in parcelah v lasti Republike Slovenije ter ob državnih cestah, kjer MI-SPO nima jasne pristojnosti. Problematika oglaševanje ni samo problem Občine Brežice, enak problem je v ostalem delu Posavja in tudi ostalih občinah v RS. To je posledica dejstva, da ni bilo ustrezne zakonske podlage za izvajanje teh nadzorov, saj so sodišča (do Ustavnega sodišča) ugotovila, da občinski odloki ne morejo posegati v ustavne pravice posameznika, kamor sodi tudi zasebna lastnina in iz nje izhajajoče pravice, če ni to zakonsko urejeno. Sodb s tega področja je veliko na spletu in si jih je možno ogledati. Posamezni poskusi urejanja področja oglaševanja v inšpekcijskih postopkih so se tako končali v škodo nadzornih organov, ki so pričeli s postopki in hkrati nastali veliki stroški, ki so jih morali kriti ti inšpekcijski organi.

Koncem preteklega leta je bil spremenjen Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), Ur. l. RS, št. 199/2021), v katerem so bile sprejete osnove za urejanje prostora, kamor sodi tudi oglaševanje (v 132. členu navedenega zakona). Preko Skupnosti občin Slovenije (SOS) potekajo aktivnosti za pripravo osnov za občinske odloke s področja urejanja prostora, kjer sodeluje tudi Občina Brežice. Po pridobljenih informacijah predstavlja največji problem uskladitev takšnega odloka z ostalo zakonodajo v RS, vendar upamo, da s to zakonodajo možno odpraviti tudi marsikatero drugo neurejeno situacijo na mnogih območjih.

Info

Datum:

03.02.2022


Izpraševalec:

Jožica Sušin


Stranka: