Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

3. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dajem pobudo, da župan oz. občinska uprava pripravi letni koledar REDNIH sej občinskega sveta, da bomo svetniki lahko ustrezno planirali svojo prisotnost. V primeru neodložljivih zadev se seveda izvede izredna ali dopisna seja mimo koledarja.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Glede predloga, da bi župan oz. občinska uprava pripravila letni koledar rednih sej občinskega sveta, podajamo odgovor v skladu z drugim odstavkom 20. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21; v nadaljevanju Poslovnik), ki določa, da župan sklicuje seje sveta in predlaga dnevni red. Tretji odstavek 20. člena Poslovnika opredeljuje, da župan sklicuje seje sveta v primerih, za katere to določa zakon ali statut občine oziroma na lastno pobudo na podlagi sklepa sveta ali na predlog najmanj četrtine članov sveta. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) v tretjem odstavku 35. člena opredeljuje, da župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami statuta in poslovnika občinskega sveta ter da jih mora sklicati najmanj štirikrat letno. Odločitev o sklicu sej temelji na podlagi pripravljenih točk dnevnega reda in na racionalizaciji stroškov delovanja občinskega sveta.

Info

Datum:

29.05.2023


Izpraševalec:

Aljoša Rovan


Stranka:

LEVICA