Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

6. seja Občinskega sveta občine Brežice

10. oktobra sem podala pobudo ( v prilogi) , na katero sem prejela tudi odgovor, vendar ni bila pobuda po mojem mnenju razumljiva. Gre za nakup stanovanj v LJ in MB in ne v Brežicah. Prosim za odgovor.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor je vezan na naloge, ki jih za občine predpisuje Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), podrobneje Statut Občine Brežice (uradni list RS, št. 101/21). Zagotavljanje izvajanja javne službe nastanitve dodiplomskih in podiplomskih študentov v Ljubljani je v pristojnosti države.

Občina bi sicer lahko izjemoma investirala za namestitvene kapacitete svojih občank in občanov s statutom študenta, če bi njihov študij prepoznavala kot razvojno pomemben za razvoj svoje občine in bi jih, z zagotavljanjem nastanitvenih kapacitet v času študija dodatno spodbudila ter vezala za dolgoročno delo v občini na določenem razvojnem področju. Trenutno je o takšnem ukrepu sicer možen razmislek, a je prevzemanje obveznosti države ob prenizkih sredstvih za obvezne, zakonsko predpisane naloge občine negospodaren ter nemogoč.

Suzana Ogorevc
Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila

Info

Datum:

21.12.2023


Izpraševalec:

Mateja Kmetič


Stranka:

LJUDJE ZA LJUDI