Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Javni razpis za direktorja Zavoda za šport Brežice

datum: 19.01.2023

kategorija: Sporočila za javnost

Na podlagi 1. in 16. člena Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice (Uradni list RS št. 12/12, 47/13 in 159/21) Svet Zavoda za šport Brežice objavlja javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda (M/Ž) ''Zavod za šport Brežice''.

 1. Pogoji za opravljanje dela:
 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
 • ima najmanj 5 let delovne dobe, od tega najmanj 1 leto na vodilnem delovnem mestu,
 • ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
 • izkazuje aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega od dveh mednarodno uveljavljenih jezikov in sicer angleščino ali nemščino.

 

  Poleg pogojev iz 1. točke mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
  • da je državljan Republike Slovenije;
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

  K prijavi z življenjepisom mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
 • fotokopijo osebnega dokumenta in fotokopijo potrdila o državljanstvu,
 • dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerih mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je izobrazba pridobljena,
 • izjavo oziroma dokazilo o delovnih izkušnjah,
 • kratek življenjepis z izjavo oziroma dokazili iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja vodstvenih izkušenj ter organizacijskih in vodstvenih sposobnosti,
 • izjavo oz. dokazila o izpolnjevanju pogoja glede aktivnega znanja slovenskega jezika,
 • Izjavo oz. dokazila o izpolnjevanju pogoja glede aktivnega znanja najmanj enega tujega jezika (angleščina/nemščina) iz katerih mora biti razvidna stopnja ter leto in ustanova, na kateri je bilo znanje pridobljeno (npr.: spričevala, potrdila o zaključku tečaja jezika, o bivanju v tujini, dokazil o dosedanjem delu ali o pripravi projektov v tujem jeziku …), 
 • potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, oziroma izjavo kandidata, da dovoli pridobitev uradnih podatkov o tem,
 • potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje, oziroma izjavo kandidata, da dovoli pridobitev podatkov o tem,
 • program dela zavoda za mandatno obdobje (5 let).

 

  Od kandidata se pričakuje, da ima organizacijske, vodstvene, komunikacijske sposobnosti ter poznavanje področja dela, za katerega kandidira.

 

  Po potrebi bodo s kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje in jih bo svet zavoda uvrstil v ožji izbor, opravljeni razgovori.

 

  Svet zavoda bo v soglasju s Občinskim svetom Občine Brežice, imenoval izbranega kandidata za direktorja javnega zavoda Zavod za šport Brežice za dobo 5 let. Svet zavoda bo z izbranim kandidatom sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas za čas trajanja mandata. Izbrani kandidat bo delo opravljal v Brežicah, na sedežu javnega zavoda Zavod za šport Brežice, Černelčeva 10,  na delovnem mestu z nazivom direktor javnega zavoda. 

 

  Javni razpis se objavi pri Zavodu RS za zaposlovanje, na spletnih straneh Zavoda za šport Brežice in spletni strani Občine Brežice.

 

  Prijava z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev se v pisni obliki pošlje priporočeno po pošti v 15 dneh od dneva objave na portalu Zavoda RS za zaposlovanje na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE, Černelčeva cesta 10,  8250 Brežice, z oznako: ''Prijava na javni razpis za direktorja Zavoda za šport Brežice  – Ne odpiraj!''

 

  Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne, ustrezno označene in priporočeno poslane prijave. Upoštevane bodo samo popolne prijave kandidatov, ki bodo na zgoraj navedeni naslov prispele v razpisanem roku.  

 

  Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni  najkasneje v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.

 

RAZPIS - JZ direktor Zavod za šport Brežice.pdf