Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za "Območje šolskega kompleksa OŠ Dobova"

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 36/11

Območje obravnave se nanaša na ureditvenem območju obstoječega šolskega kompleksa OŠ Dobova. Na severu in vzhodu območje meji na obstoječa kmetijska zemljišča, na jugu pa na območje športnih površin ob osnovni šoli Dobova ter obstoječa kmetijska zemljišča. Z OPPN se urejajo nov vrtec in pripadajoče površine k obstoječi osnovni šoli. Območje OPPN se deli na dve funkcionalni enoti (oz. parceli nameni gradnji) kompleksa, ki se tako namensko, kot tudi infrastrukturno med seboj povezujeta: Vrtec in Osnovna šola (osnovna šola z večnamensko dvorano). Vsi objekti v kompleksu se funkcionalno navezujejo tudi na ureditve športnih površin južno od območja, kjer se zagotavlja del zunanjih odprtih površin za potrebe vrtca in šole ter za vse objekte kompleksa tudi ureditev parkirnih površin. V ureditvenem območju OPPN je načrtovana: - gradnja novega vrtca in ureditev površin za njegovo nemoteno funkcioniranje, - ureditev stanja pripadajočih površin obstoječe osnovne šole in večnamenske dvorane oziroma določitev parcel obstoječim objektom, - ureditev oziroma korekcija tehničnih elementov obstoječe krožne prometne povezave območja za intervencijska, dostavna vozila in vozila za odvoz odpadkov, - prometna, komunalna, energetska in druga infrastruktura v območju. Območje ureditev OPPN obsega območje velikosti ca. 9.453 m2.

Seznam vseh aktov